Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rytmika i taniec w edukacji wczesnoszkolnej:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy studiów podyplomowych z Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z rytmiką i tańcem w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) poprzez umożliwienie:

  • Nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu metod badania, rozpoznawania i klasyfikowania wad postawy ciała oraz ich profilaktyki z wykorzystaniem rytmiki jako formy edukacyjno-terapeutycznej w redukcji tychże wad.
  • Nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu metod i technik reedukacji posturalnej oraz różnych rodzajów terapii dzieci z wadami postawy ciała z uwzględnieniem walorów edukacyjno-terapeutycznych rytmiki.
  • Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć w oparciu o wychowanie muzyczno-ruchowe aktywnymi metodami pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w klasach I-III. Praca w oparciu o różne rodzaje przyborów do ćwiczeń (laski gimnastyczne, skakanki gimnastyczne, obręcze, bum bum rurki) oraz tworzenie własnych przyborów.